logotyp
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
(dále jen VOP) platné od 01. 01. 2020

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je OSVČ Ing. Martin Bělina, IČ: 71859101, DIČ: CZ8103032762, se sídlem Koldům 1581, 436 01 Litvínov, jako prodávající (dodavatel), (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (odběratel), který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.askmt.com.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel:
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pro účely obchodní korespondence mezi kupujícím a prodávajícím je přípustná elektronická forma komunikace.

II. Kupní smlouva

V případě, že kupující spotřebitel, nebo podnikatel využije k nákupu e-shop, poté návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí zasláním potvrzení objednávky kupujícímu emailem na zadaný email. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Na dokumentu potvrzení objednávky je vždy uveden odkaz na platné VOP, které jsou umístěny na webu www.askmt.com a to na adrese https://www.askmt.com/stranka-obchodni-podminky-9. Kupující podáním objednávky tedy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pokud kupující spotřebitel nebo podnikatel nevyužije k nákupu e-shop, ale použije-li jiné způsoby objednávky (viz. bod V. Objednávání), poté je samotná kupní smlouva uzavřena momentem schválení cenové nabídky nebo potvrzení objednávky kupujícím, které zasílá prodávající elektronickou formou na email kupujícího. Tímto souhlasem kupující přijímá a akceptuje všeobecné obchodní podmínky prodávajícího a případné dodatky dle vzájemné komunikace. Na dokumentu potvrzení objednávky je vždy uveden odkaz na platné VOP, které jsou umístěny na webu www.askmt.com a to na adrese https://www.askmt.com/stranka-obchodni-podminky-9. Kupující svým souhlasem tedy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Plány, nákresy, technické podklady od nás, tak jako i nabídky a materiály k projektu, vzory, katalogy, prospekty a ilustrace jsou našim duševním vlastnictvím. Mohou být kdykoliv požadovány nazpět. Každé jejich využívání, rozmnožení, rozšiřování, zveřejnění a předvádění i jejich částí je zakázáno. Takovýmto protiprávním jednáním nám vzniká nárok na odškodnění.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě objednávky mezi kupujícím a prodávajícím, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu VOP, platí, že v případě sporu o výklad pojmů, platí výklad VOP v českém jazyce.

Veškeré dokumenty a podklady spojené s objednávkou kupujícího jsou prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od uzavření objednávky, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění. Podklady a dokumenty nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám.

III. Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající OSVČ Ing. Martin Bělina, IČ: 71859101, DIČ: CZ8103032762, se sídlem Koldům 1581, 436 01 Litvínov. Další informace o správci jsou uvedeny na webové stránce https://www.askmt.com/stranka-kontakt-6.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Správce zpracovává kupujícím poskytnuté osobní údaje, dále identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy (objednávky), které prodávající získal na základě jejího plnění.

Správce zpracovává pouze údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Konkrétně to jsou „jméno a příjmení kupujícího, název firmy, IČ, DIČ, fakturační adresa, adresa dodání, emailová adresa a telefonní číslo“.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dále splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dále oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Dále plnění právních povinností vůči státu anebo zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů:
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpracovatelé osobních údajů:
Zpracování osobních údajů je prováděno pouze správcem nebo zaměstnanci prodávajícího. Správce a zaměstnanci prodávajícího prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím nebo marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny a poskytnuty třetí osobě s výjimkou osob nebo firem uvedených v bodě „Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)“, kteří se podílejí na splnění - dodání předmětu kupní smlouvy, služeb nebo realizaci plateb týkajícího se objednaného zboží.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby nebo firmy podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu, nebo osoby či firmy zajišťující pro prodávajícího marketingové služby.

Konkrétně jsou to ALS-Euro s.r.o. (zřizovatel eshopu a webu askmt.com), ComGate, a.s. (platební brána), TOPTRANS EU, a.s. (dopravce), Zaslat s.r.o. (zajištění přepravy zásilek), Stanislava Horníčková, IČ 76361381 (dopravce), Česká pošta, s.p. (dopravce).

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva:
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zaslaným na emailovou adresu info@askmt.com.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby (viz Zpracovatelé osobních údajů).

IV. Provozní doba

Provozní doba na adrese provozovny Ing. Martin Bělina - ASKMT, Jiráskova 413, 436 01 Litvínov je od pondělí do pátku od 08:00 do 16:00. Objednávky přes e-shop prodávajícího na webu www.askmt.com je možné realizovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V. Objednávání

Kupující spotřebitel nebo podnikatel může objednávku realizovat přes e-shop, emailem, faxem, telefonicky nebo osobně na provozovně prodávajícího.

VI. Platební podmínky a ceny

Prodávající akceptuje platební podmínky úhrady platbou v hotovosti při nákupu v místě provozovny, platbu dobírkou v hotovosti nebo kartou při doručení zboží (samotnou platbu realizuje přepravce), platbu zálohovou fakturou (předem) bankovním převodem a platbu standardní fakturou se splatností, také řešenou bezhotovostně převodem. V případě objednávky vystavené přes eshop, lze využít také online platby, které pro nás zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou přes platební bránu ComGate:
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

logo platebních karet

Platba bankovním převodem přes platební bránu ComGate:
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

logo banky

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V případě, že kupující spotřebitel, nebo podnikatel využije k nákupu e-shop, dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou bez DPH, včetně DPH a všemi dalšími poplatky (balné apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Pokud kupující spotřebitel nebo podnikatel využije pro realizaci objednávky jiný způsob nežli e-shop, je mu dle vzájemné dohody zaslána elektronickou formou cenová nabídka nebo potvrzení objednávky. Všechny ceny sjednané tímto způsobem jsou smluvní. Platnost ceny dle cenové nabídky a potvrzení objednávky touto formou je vždy individuální.

Cena dopravy, balení a manipulačního poplatku:
Pokud kupující spotřebitel, nebo podnikatel využije k nákupu e-shop, je doprava zboží s hmotností od 0,01 do 30,00 Kg realizována přepravní službou a její cena je stanovena pevnou částkou, která je uvedena v objednávce a následném potvrzení objednávky. V případě dopravy komponentů s hmotností nad 30 kg, dopravy hliníkových profilů nebo zasílání zásilek na Slovensko je cena stanovena individuálně v závislosti na hmotnosti, rozměrech zásilky a adrese dodání. Cena této dopravy Vám bude poté opět uvedena v potvrzení objednávky, které je v tomto případě platné až po Vašem schválení. Jestliže zvolíte dopravu vlastní nebo osobní odběr na provozovně, nebude Vám cena dopravy účtována.

Jestliže kupující spotřebitel nebo podnikatel nevyužije k nákupu e-shop, ale použije-li jiné způsoby objednávky (viz. bod V. Objednávání), je mu vždy cena dopravy, balení a manipulačního poplatku stanovena individuálně v závislosti na hmotnosti, rozměrech zásilky a adrese dodání. Cena dopravy je poté uvedena v případě poptávky v cenové nabídce nebo v případě objednávky v potvrzení objednávky. Pokud kupující zvolí vlastní dopravu nebo osobní odběr na provozovně, bude mu účtována pouze cena balného a manipulačního poplatku. Tato cena je opět uvedena v cenové nabídce nebo v potvrzení objednávky.

Výpočet ceny profilů:
(profily přesné délky nelze bohužel objednat přes e-shop prodávajícího, z důvodu nevyřešení správcem webu)

Výchozí jednotkou pro kalkulaci ceny profilu je cena za 100 mm délky. Při výpočtu ceny za kus profilu, je délka přířezu vždy zaokrouhlována nahoru, na celé číslo násobku 100 mm. K ceně profilu za kus je vždy připočtena cena řezu a případně další ceny za vrtání, frézování, závity atd. Jsou-li násobky rozměrů přířezů (délka) jednoho typu profilu menší než 900 mm, bude zákazníkovi účtováno 20% navýšení ceny za kus tohoto profilu. Tato položka navýšení ceny, je volitelná, to znamená, že může být účtována, ale také nemusí. Záleží na vzájemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. Příkladem, kdy navýšení nemusí být účtováno, je například situace, kdy odběratel potřebuje pouze zkušební kus a předpokládá-li v budoucnu další odběr tohoto typu profilu. Konečné rozhodnutí, bude-li navýšení účtováno, nebo ne, je ale vždy na úsudku dodavatele.

Příklady výpočtu pro Profil 8 40x40 L - Systém 40, číslo dílu 400 100 012, bez dalšího obrábění (vrtání, závity, frézování, atd.):

a) Přířez 1 ks profilu délky 1 000 mm
1(Ks) x 10 x cena za 100 mm (33,60 CZK) = 336,00 CZK
1(Ks) x cena za řez (52,26 CZK) = 52,26 CZK
Cenové dorovnání - Je-li množství (délka) profilu < 900 mm = 20% navýšení Ceny/Kus = 0,00 CZK
Celková cena jednoho kusu profilu se tedy rovná součtu všech výše uvedených částek = 388,26 CZK za kus.

b) Přířez 2 ks profilu délky 355 mm
2(Ks) x 4 x cena za 100 mm (33,60 CZK) = 268,80 CZK
2(Ks) x cena za řez (52,26 CZK) = 104,52 CZK
Cenové dorovnání - Je-li množství (délka) profilu < 900 mm = 20% navýšení Ceny/Kus = 53,76 CZK
Celková cena jednoho kusu profilu se tedy rovná součtu všech výše uvedených částek = 427,08 CZK za kus.

VII. Dodací a záruční podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným platným osobním dokladem.

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou (TOPTRANS, GLS, Česká pošta, atd.). Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. TOPTRANS. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 24 hodin (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@askmt.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Dodací termíny budou dodrženy dle nejlepšího vědomí, v závislosti na okolních faktorech.
Termín dodání se stává závazným, pokud jsou námi dané podmínky potvrzeny.
Nároky na odškodnění z důvodu zpoždění dodávky jsou vyloučené.
Nárok na odškodnění vzniká pouze v případě naší hrubé nedbalosti, nebo velkému zpoždění dodávky.
Zboží zůstává majetkem firmy ASKMT, až do uhrazení plné ceny faktury.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Reklamace a záruka na zboží se řídí obchodními podmínkami prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:
Ing. Martin Bělina – ASKMT
Jiráskova 413
436 01 Litvínov

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

IX. Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

X. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@askmt.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na emailovou adresu info@askmt.com.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Aktuality

Novinka - 40. kalendářní týden

Sezóna cestování ještě úplně nekončí, v minulém týdnu si další 3 spokojení zákazníci odvezli spací vestavby na míru do svých automobilů.

Z naší nabídky

Systémová zásuvka - GST18 16A/250V

eshop
Systémová zástrčka se používá zejména k připojení kabelů k zásuvkovým lištám s konektory GST18 16A/2...
101,00 Kč

Stavitelná noha D 30 M12x72,5 - pozinkovaná ocel - ESD

eshop
Materiál: Pozinkovaná ocel Maximální zatížení 800 Kg. Rozsah vyrovnání nerovností ± 5°.
177,00 Kč

Pojezdové kolo D75 otočné bez brzdy - montážní otvor D 11 mm - ESD

eshop
Dynamická nosnost: 75 Kg. Statická nosnost: 150 Kg. Materiál: Pozinkovaná ocel, polypropyl...
284,00 Kč
Platební brána pro e-shop ComGate Payments, a.s
HOME
stavebnicové systémy z hliníkových profilů  |  konstrukce pro jednoúčelové stroje  |  polohovací stoly
vybavení pracoviště  |  madla a zámky  |  kloubové závěsy (panty)  |  stavitelné nohy  |  pojezdová kola  |  CNC obrábění
CZENDE
+420 733 124 011
info@askmt.com
 kosik
Nákupní košík
Ks: 0
Cena: 0 Kč

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign